Meðfylgjandi er endurgert vinnuplagg sem hefur að geyma ýmsar reiknitölur skattálagningar. Miðað er við þær breytingar sem gerðar voru á skattareglum nú í sumar,
       sbr. lög nr 70 /2009. Lögin fylgja með sem viðhengi.
       Breytingarnar varða staðgreiðsluþáttinn og lokaálagningu 2010 sbr niðurlag plaggsins. Orðsending ríkisskattstjóra um efnið fylgir einnig hér með. 

Lokaeintak 2009

Breytingar sumarið 2009

Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

LÖG nr 81/2009 um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu).

Sjá Lög.

Meðfylgjandi er frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt,með síðari breytingum.
Með frumvarpi þessu er lagt til ákvæði sem ætlað er að koma í veg fyrir að skattaðilar geti komið sér undan greiðslum opinberra gjalda með því að flytja eða færa eignir í hendur annarra. Verður skattaðila eftir að skattrannsóknarstjóri tilkynnir um rannsókn eða ef skattaðila hefur verið tilkynnt um eftirlitsaðgerðir ríkisskattstjóra eða skattstjóra, óheimilt að ráðstafa eignum sínum , hafi tollstjóri krafist tryggingar nema ef fyrir liggi tryggingar sem taldar verða fullnægjandi.
Tollstjóra, sem innheimtumanni ríkissjóðs, verður heimilt að krefjast kyrrsetningar hjá skattaðila eða öðrum þeim sem kunna að bera fésektarábyrgð til að tryggja væntanlegar skattkröfur ef hætta þykir á að eignum verði skotið undan eða þær glatist eða rýrni í verði.


Gilda því sömu reglur um kyrrsetningar samkvæmt þessu frumvarpi eins og um kyrrsetningar fjármuna almennt. Þó þannig að tryggingu þarf ekki að setja, mál þarf ekki að höfða til staðfestingar og ekki verða greidd gjöld fyrir ráðstafanirnar. 
Sjá frumvarp

"Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á virðisaukaskatti 

4.6.2009

Fréttatilkynning nr. 32/2009

Samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, er 5. júní 2009 gjalddagi virðisaukaskatts vegna uppgjörstímabilsins mars og apríl 2009 og 5. ágúst gjalddagi vegna uppgjörstímabilsins maí og júní 2009.

Í 1. mgr. 27. gr. laganna kemur fram að sé virðisaukaskattur ekki greiddur á tilskildum tíma skuli aðili sæta álagi til viðbótar skatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu eða til viðbótar þeim skatti sem honum bar að standa skil á, sbr. 19. gr. laganna. Sama gildir ef virðisaukaskattsskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og virðisaukaskattur því áætlaður eða endurgreiðsla skv. 25. gr. hefur verið of há. Þá skal aðili sæta álagi ef endurgreiðsla skv. 3. og 4. mgr. 42. gr. og 3. mgr. 43. gr. hefur verið of há. Í 6. mgr. 27. gr. laganna kemur fram að fella megi niður álag ef aðili færir gildar ástæður sér til málsbóta og geti skattyfirvöld metið það í hverju tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi.

Á síðustu mánuðum hefur ráðuneytið í þrígang talið að vegna erfiðleika í atvinnulífinu væru gildar ástæður til að beita heimild 6. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988, til tímabundinnar niðurfellingar álags, að hluta til, vegna skila á virðisaukaskatti.

Að mati ráðuneytisins eru enn gildar ástæður til að beita heimild 6. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988, til tímabundinnar niðurfellingar álags vegna skila á virðisaukaskatti fyrir uppgjörstímabilið mars og apríl 2009 sem og fyrir uppgjörstímabilið maí og júní 2009.

Hefur ráðuneytið í dag beint þeim tilmælum til skattstjóra að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti sem á gjalddaga er 5. júní 2009 og gildi sú niðurfelling í fimm daga eða til og með 10. júní 2009. Í sömu tilmælum kemur fram að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti sem á gjalddaga er 5. ágúst 2009 og gildi sú niðurfelling í tvo daga eða til og með 7. ágúst 2009.

Sem áður segir hefur ráðuneytið að undanförnu í þrígang beint samskonar tilmælum til skattstjóra vegna síðustu uppgjörstímabila virðisaukaskatts. Jafnframt voru á Alþingi í vor samþykkt lög sem kveða á um ákveðinn greiðslufrest á aðflutningsgjöldum (þ.m.t. virðisaukaskatts) vegna uppgjörstímabila á árinu 2009. Með tilmælum þeim sem beint var til skattstjóra í dag er horft til næstu tveggja gjalddaga virðisaukaskatts, 5. júní og 5. ágúst, en frá og með 5. október verður álagsbeiting vegna síðbúinna skila á virðisaukaskatti með hefðbundnum hætti.

Fjármálaráðuneytinu, 4. júní 2009

 

Upp hafa komið þau tilvik að skattþegn með lægri launatekjur en  1.143. 362 hafi sætt álagningu útvarpsgjalds (og gjalds til framkv.sjóðs aldraða ), sbr. tilskrif hér að neðan.
Skýringin er sú að fjármagnstekjur, skipt milli hjóna ,  hafa líka áhrif á ákvörðun lágmarks..Í dæminu að neðan voru til dæmis fjármagntekjur 250.000 kr .
Einhverjir skattafjölvar og útreikniforrit voru ekki með réttar forsendur í þessu sambandi og tóku ekki fjármagnstekjurnar inn í dæmið. 


Sjá Auglýsingu

28.7.2009

Fjármálaráðuneytið, fréttatilkynning nr. 54/2009

Álagning opinberra gjalda á einstaklinga og þá sem stunda atvinnurekstur í eigin nafni fyrir árið 2009 liggur nú fyrir. Um er að ræða endanlega álagningu á tekjuskatti, fjármagnstekjuskatti og útsvari á tekjur ársins 2008, en meginhluti álagningarinnar hefur þegar verið innheimtur í formi staðgreiðslu eða fyrirframgreiðslu á árinu 2008. Nú er í fyrsta sinn lagt á útvarpsgjald auk gjalds í Framkvæmdasjóð aldraðra, auk þess sem ákvarðaðar eru greiðslur barnabóta og vaxtabóta. Frekara talnaefni um álagningu skatta á einstaklinga og ákvörðun barna- og vaxtabóta fyrir árið 2009 verður fljótlega að finna á vefsíðu ríkisskattstjóra (www.rsk.is).

Helstu niðurstöður álagningarinnar nú eru eftirfarandi:
 

 • Heildarfjöldi framteljenda við álagningu árið 2009 er 267.494. Fjölgun milli ára var 1,0%, sem er mun minni fjölgun en verið hefur undanfarin ár.
 • Samanlögð álagning tekjuskatta og útsvars nemur 221,3 milljörðum króna og hækkar um 3,6% frá fyrra ári. Álagðir tekjuskattar til ríkissjóðs skiptast í tekjuskatt annars vegar og fjármagnstekjuskatt hins vegar en útsvarið er tekjustofn sveitarfélaga.
 • Almennan tekjuskatt, 98,6 milljarða króna greiða 179.500 einstaklingar eða 75% þeirra sem höfðu jákvæðan tekjuskatts- og útsvarsstofn. Skattgreiðsla á hvern gjaldanda hefur að meðaltali hækkað um 6,7% milli ára. Skatthlutfallið nam 22,75% og var óbreytt milli ára en persónuafsláttur hækkaði um 5,9% frá fyrra ári.
 • Útsvar til sveitarfélaga nemur alls 108,7 milljörðum króna og hækkar um 6,7% frá fyrra ári. Gjaldendur útsvars eru 257.000, nær jafn margir og árið áður. Álagt útsvar á hvern gjaldanda hækkar um 6,2% milli ára.
 • Álagður fjármagnstekjuskattur einstaklinga nemur 20,2 milljörðum króna og lækkar um 20% milli ára. Greiðendur fjármagnstekjuskatts eru 185.000 og hefur fjöldi þeirra nær tvöfaldast frá fyrra ári. Ástæða fjölgunarinnar er fyrst og fremst sú að nú er fjármálastofnunum gert skylt að senda upplýsingar óumbeðið til skattyfirvalda. Mikil breyting hefur orðið á samsetningu fjármagnstekna frá því sem verið hefur. Hagnaður af sölu hlutabréfa sem nam 58% af öllum fjármagnstekjum tekjuárið 2007 er nú 12%. Mesta breytingin er á framtöldum tekjum af innistæðum í bönkum en þær eru nú 39% af fjármagnstekjum en voru 10%. Á þessu eru tvær skýringar. Annars vegar eru nú allar vaxtatekjur af innistæðum á framtölum en hins vegar uxu innistæður heimilanna í innlánsstofnunum verulega í kjölfar bankahrunsins þegar fé úr peningamarkaðssjóðum var flutt á innlánsreikninga. Það skal tekið fram að þótt upplýsingar um innistæður heimilanna hafi ekki alltaf skilað sér í framtölum hefur fjármagnstekjuskattur verið greiddur af þeim. Arðstekjur nema nú 27% af fjármagnstekjum og þær hafa vaxið milli ára um fimmtung.
 • Framtaldar eignir heimilanna námu 3.657 milljörðum króna  í lok síðasta árs og höfðu þær aukist um 8,2% frá fyrra ári. Fasteignir töldust 2.436 milljarðar að verðmæti eða um 2/3 af eignum og verðmæti þeirra hafði aukist um 2,5% milli ára en eigendum fasteigna fjölgaði lítið. Framtaldar skuldir heimilanna námu alls 1.683 milljörðum króna í árslok 2007 og höfðu þær vaxið um fjórðung frá árinu 2006. Framtaldar skuldir vegna íbúðarkaupa jukust um 25,9%, og námu 1.058,1 milljörðum króna. Skuldir vegna íbúðarkaupa námu 43,4 % af verðmæti þeirra og hafði það hlutfall hækkað um 8 prósentur frá fyrra ári, mun meira en dæmi eru um.
 • Á þessu ári verða greiddir út rúmir 9,6 milljarðar króna í barnabætur samanborið við 8,4 milljarða króna í fyrra sem er 14 % aukning. Barnabætur voru hækkaðar um 5,7% og tekjuskerðingarmörk hækkuð um 25% frá fyrra ári. Þeim sem bótanna njóta fjölgar um 3,9% frá síðasta ári. Meðalbætur á hverja fjölskyldu hækka um 7,9%.
 • Ákvarðaðar vaxtabætur vegna vaxtagjalda af íbúðarlánum, sem einstaklingar greiddu af á árinu 2008, nema 10,0 milljörðum króna í ár.  Vaxtabætur fá tæplega 65.000 framteljendur og hefur þeim fjölgað um rúmlega 11% milli ára.  Meðalvaxtabætur eru nú 154 þúsund að meðaltali á hvern vaxtabótaþega og hafa hækkað um 35% milli ára en þeim er skipt á milli hjóna og sambýlisfólks. Vaxtabætur voru hækkaðar í fjárlögum um 5,7% en með aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að koma til móts við efnahagsvanda heimilanna voru hámarksbætur hækkaðar um fjórðung til viðbótar í ár auk þess sem heimilað hámarksvaxtahlutfall var hækkað úr 5 í 7%.
 • Í ár er í fyrsta skipti lagt á útvarpsgjald. Það nemur 17.200 kr á hvern framteljanda sem greiðir tekjuskatt og er á aldrinum 16-69 ára. Álagning gjaldsins nemur 3,2 milljörðum króna og er lagt á 187.000 gjaldendur.
 • Hinn 1. ágúst n.k. koma til útborgunar úr ríkissjóði til framteljenda 15,1 milljarður króna eftir skuldajöfnun á móti ofgreiddum sköttum. Vaxtabætur eru stærsti hluti útborgunarinnar en  þær nema 8,3 milljörðum, 83% af öllum vaxtabótum. Fjórðungur barnabóta verða útborgaðar og nemur upphæð útborgunarinnar 2,5 milljörðum. Ofgreidd staðgreiðsla nemur 3,9 milljörðum króna.  Barnabætur eru greiddar út fjórum sinnum á ári og kemur síðasti hluti þeirra, 2,6 milljarðar króna, til útborgunar 1. nóvember n.k.

Fjármálaráðuneytinu 28. júlí 2009"

Meðfylgjandi eru nýsamþykkt en óbirt lög um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög. Lögin fela í sér einföldun reglna við samruna
og skiptingu að því er varðar kröfu um skýrslu óháðs sérfræðings í tengslum við samruna eða skiptingu hlutafélaga. Reglurnar varða EES- samninginn.

Almennar athugasemdir með frumvarpi því sem nú er orðið að lögum voru þessar:

Sjá athugasemdir.

Sjá lög.

 

 

 

Meðfylgjandi eru lögum breyting á lögum nr. 6/2007, um Ríkisútvarpið ohf.,með síðari breytingum. Lögin voru samþykkt sl föstudag en bíða birtingar í Stjtíð.


 Málavextir eru þeir að um síðustu áramót lauk innheimtu afnotagjalds fyrir útvarpsafnot.
 Um leið var tekið upp útvarpsgjald sem skattstjórar leggja á samhliða álagningu opinberra gjalda í júlí ár hvert. Með lögum nr. 174/ 2008, er tóku gildi 1. janúar sl., var m.a. ákveðið að gjalddagi útvarpsgjalds yrði einn.   Í ljósi breyttra aðstæðna þótti rétt að endurskoða þessa tilhögun.  Samkvæmt lögum þessum verða  gjalddagar  einstaklinga  þrír í stað eins, þ.e. 1. ágúst, 1.september og 1. október.
Gjalddagi lögaðila verður á hinn bóginn 1. nóvember. Þá er tekið fram að dragist framlagning álagningarskrár fram yfir fyrsta gjalddaga einstaklinga eða lögaðila færist gjalddagar til um einn mánuð. Í stað þess að þurfa að greiða gjald þetta í einu lagi í ágúst, sbr. gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra,  dreifist útvarpsgjaldið því á þrjá gjalddaga.

 Sjá lög.

Meðfylgjandi er viðamikið frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands. Einnig nefndarálit og breytingartillögur.

Sjá frumvarp
Sjá nefndarálit frá minnihluta allsherjarnefndar
Sjá nefndarálit frá meirihluta allsherjarnefndar
Sjá breytingatillögur