Tillaga ríkisstjórnarinnar  til þingsályktunar um aðildarumsókn að Evrópusambandinu.

Sjá tillögu

Meðfylgjandi eru tveir dómar er varða skattvik. Um er að ræða iðnfyrirtæki og  mann sem stundar málningarstörf. Voru brotin framin í reksrti þeirra.


Sjá dóm Þórsafl

Sjá dóm Þór Karlsson

Í meðfylgjandi dómsmáli var deilt um viðhorf tvisköttunarsamninga til skattlagningar hér á landi. 

Gjaldandi krafðist þess að álagning opinberra gjalda skattstjórans í Reykjavík á hann  gjaldárin 1999 til og með 2008  yrði ómerkt. Hann hafði  verið heimilisfastur hér á landi frá árinu 1995, en aflað tekna bæði hérlendis og erlendis, í Svíþjóð og í Færeyjum. Varðaði málið túlkun ákvæða tvísköttunarsamnings milli Norðurlandanna og hvort skattaleg meðferð tekna stefnanda frá Svíþjóð og Færeyjum hafi verið í fullu samræmi við íslenska löggjöf og ákvæði fyrrnefnds tvísköttunarsamnings. 

Málinu var vísað frá dómi vegna vanreifunar 

Sjá dóm.

Í meðfylgjandi máli stefndi tryggingarfélag tjónþola vegna vangreiðslu. 

Tjón varð  á gólfi  með þeim hætti að parket varð fyrir skemmdum af völdum leka. Tryggingafélagið  bætti  allt tjónið, þ.m.t. virðisaukaskatt á íhluti og vinnu.  Þar sem að tjónþolinn er skráður aðili bar honum  að telja þennan skatt til innskatts hjá sér og endurgreiða hann tryggingafélaginu.. 

Byggt var af hálfu félagsins á  skjali sem tjáðist vera minnisatriði ríkisskattstjóra um virðisaukaskatt og vátryggingar og hafði  verið lagt  fram á félagsfundi Sambands íslenskra tryggingafélaga 22. janúar 1990. 

Í minnisatriðunum segir svo:    „Láti tryggingarfélag gera við tjónamun greiðir það virðisaukaskatt af viðgerðinni og fær hann ekki frádreginn,  sbr. lið I.  Sé tryggingartaki (tjónþoli) skráður aðili getur hann hins vegar talið þennan skatt til innskatts hjá sér að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: - Vátryggingarfélagið afhendi tjónþola frumrit kvittaðs reiknings fyrir viðgerðinni. – Á reikningi viðgerðaraðila komi fram að viðgerðin sé vegna eignar tryggingartaka, þ.e. fram skal koma lýsing þeirrar eignar sem viðgerð varðar og hver sé eigandi.“ 

Í málinu taldist  ósannað að meginskilyrði téðra  minnisatriða ríkisskattstjóra hafi verið uppfyllt og einnig sýnt að tryggingarfélagið hefði  sýnt verulegt tómlæti við að gæta ætlaðs réttar síns . 

Tjónþolinn var sýknaður.

Sjá dóm.

Frumvarp til laga um breytinguá lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn). ENDURFLUTT

Sjá frumvarp.

Frumvarp til laga um breytinguá lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu).

Sjá frumvarp.

"Norræn samvinna á sviði upplýsingaskipta við lágskattaríki heldur áfram 

19.5.2009

Fréttatilkynning nr. 29/2009

Á blaðamannafundi sem haldinn var í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn í gær var undirritaður samningur milli stjórnvalda á Íslandi og Bresku Jómfrúreyja um upplýsingaskipti á sviði skattamála.

Stjórnvöld í Danmörku, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Noregi og Svíþjóð undirrituðu einnig samhljóða samning auk þess sem undirritaðir voru samningar sem taka til afmarkaðra tekna þ.e. samningur um að komast hjá tvöfaldri skattlagningu á tekjur einstaklinga, samningur um skattlagningu tekna af rekstri skipa og flugvéla og samningur um aðferðir við ákvörðun hagnaðar tengdra fyrirtækja. Af hálfu Íslands undirritaði Svavar Gestsson sendiherra samningana en fyrir hönd Bresku Jómfrúreyja Hon. Dancia Penn (Deputy Premier of the British Virgin Islands).

Upplýsingaskiptasamningurinn við Bresku Jómfrúreyjar er sá sjötti í röðinni sem Norðurlöndin undirrita en áður hafa verið gerðir samningar við Mön, Guernsey, Jersey, Cayman eyjar og Bermúda. Jafnframt er samningagerð á lokastigi við Arúba og Hollensku Antillaeyjar og er reiknað með að undirritun þeirra samninga fari fram síðar í sumar. Í undirbúningi er síðan gerð samninga við fleiri lágskattaríki en ákveðið hefur verið að starfshópur sá sem skipaður var af Norrænu ráðherranefndinni í júní 2006 starfi áfram næstu árin.

 Dancia Penn frá Bresku Jómfrúreyjum, Svavar Gestsson sendiherra og
Kristian Jensen danski skattamálaráðherrann. Ljósmyndari Mats Holmström
" 

 

Sjá samning.

Meðfylgjandi er nýtt stjórnarfrumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja.
 Með frumvarpinu er óskað heimildar til handa fjármálaráðherra til þess að stofna slíkt félag til að aðstoða fjármálafyrirtæki við fjárhagslega endurskipulagningu atvinnufyrirtækja. Gert er ráð fyrir að félagið sjái um endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja sem komin eru í rekstrarerfiðleika en eru talin skipta miklu máli fyrir íslenskt samfélag.

Sjá skjal.

 

Meðfylgjandi er áhugavert bréf með niðurstöðu ríkisskattsjóra um heimild til frádrátta félagsgjalds. 

Sjá bréf.

REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð  um vörugjald af ökutækjum. Leigubílar og kennslubifreiðar. Reiknað endurgjald bílstjórans.  Heimild tollstjóra til að lækka endurgjaldið frá viðmiðunarreglum fjmrn.

Meðfylgjandi reglugerð var birt í Stjórnartíðndum í dag.

 

Sjá reglugerð