Meðfylgjandi er frumvarp til laga um heimild til samninga um álver í Helguvík. Í  4.grein frumvarpsins er fjallað um skattamál Norðuráls ehf sem væntanlegs rekstraaðila. Eru þau á nokkurn hátt háð öðrum reglum en almennt gildir um fyrirtæki.
Í heildina tekið er samt  gert  ráð fyrir að  almennar skattareglur skuli gilda um starfsemi álversins í Helguvík.  Nokkur frávik eru þó þar frá.  Svipar þeim til reglna sem gilda um  álbræðslu á Grundartanga og  í Reyðarfirði.   Þó eru þau nokkru minni í þessu frumvarpi.

Sjá frumvarp.

Fimmtudaginn 5. mars var tekið í notkun nýtt skattalagasafn - www.rsk.is/skattalagasafn.  Þar er að finna heildarsafn gildandi laga, reglugerða, reglna o.fl. er varða beina og óbeina skatta, álagningu opinberra gjalda, ársreikninga, bókhald o.fl.  Lagasafninu er skipt upp í samræmi við útgefnar bækur, í fyrsta lagi tekjuskatt, í öðru lagi virðisaukskatt, vörugjöld og bifreiðaskatta og í þriðja lagi ársreikninga og bókhald. Einnig er hægt að skoða skattalagasafnið í heild sinni.

Vinsamlega athugið
Í eldra skattalagasafni var að finna lög fyrir eldri álagningar (t.d. lög 90/2003 vegna álagningar 2008, 2007, 2006, 2005...).  Ekki er búið að opna fyrir þessa virkni enn sem komið er en þessi virkni verður komin í skattalagasafnið eftir um 10 daga (fyrir 20. mars nk.)

Meðfylgjandi er nefndarálit og breytingartillögur um frv. til l. um breyt. á l.  um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða ofl. um útborgun úr lífeyrissjóðum oþh.
Að fram farinni athugun  leggur meiri hluti þingnefndar til nokkrar breytingar á frumvarpinu.

Sjá breytingartillögu.

Sjá nefndarálit.

Breytingartillaga ognefndarálit við frv. till. um breyt. á l.um virðisaukaskatt.--- 100% endurgreiðsla- Frá efnahags- og skattanefnd.--. Íbúðir og núna líka frístundahús -- önnur hús einnig ef í eigu sveitarfél. --- vinnaarkitekta,verkfræð.ofl.

Í frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi er lagt til að hlutfall endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna íbúðarhúsnæðis  hækki tímabundið í 100% .
Málið hefur nú verið afgreitt sbr. meðfylgjandi þskj. úr þingnefnd með breytingum.

Sjá breytingartillögu.

Sjá nefndarálit.

RSK - Frumvarp til laga um breytinguá lögum um atvinnuleysistryggingar (.Launamaður/sjálfst.st, eftirlit, nám, fæð.orlof)

Meðfylgjandi er frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, með síðari breytingum.

Sjá frumvarp.

Meðfylgjandi er frumvarp til laga um breyting á tollalögum, nr. 88/2005, lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.
Með frumvarpinu eru lagðar til ráðstafanir sem fela í sér  gjaldaaðlögun fyrirtækja vegna gengisfalls íslensku krónunnar, samdráttar í allri starfsemi og verðbólgu.
Fyrirtækjum verður heimilað á árinu 2009 að dreifa gjalddögum aðflutningsgjalda og vörugjalda þ.e.a.s.tolla og  skatta og gjöld sem lögð eru á við innflutning þar með talinn virðisaukaskatt. Þó ekki vörugjöld af eldsneyti og ökutækjum.

Vextir vegna greiðslufrests skulu vera almennir meðalvextir á viðkomandi tímabili.

Í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir því að á gjalddaga reglubundinna uppgjörstímabila virðisaukaskatts á árinu 2009 verði heimilt að færa til innskatts allan virðisaukaskatt vegna viðkomandi uppgjörstímabils þótt einungis hluta af gjaldföllnum virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað.

Sjá frumvarp.

Frumvarp til laga um breytingá lögum um tekjuskatt, og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda ( Stóra Vorfrumvarpið).

Sjá frumvarp.

Af vef fjármálaráðuneytisins 02.03.2009:

"Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum erlendis - auglýsing nr. 1/2009

2/2009

Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum erlendis - auglýsing nr. 1/2009

 

RSK - Frumvarp til laga um breytinguá lögum um hlutafélög og lögumum einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn).

Meðfylgjandi er frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög. Varðar það gagnsæji og upplýsingarskyldu varðandi eignarhald félaga, kynjahlutföll í stjórnum þeirra  og atriði varðandi starfandi stjórnarformenn. 
Sjá frumvarp.

Meðfylgjandi er frumvarp til laga um breyting á lögum um iðnaðarmálagjald.


Með þessu frumvarpi er lagt til að innleiddur verði nýr staðall um atvinnugreinaflokkun fyrir álagningu iðnaðarmálagjalds. Þannig komi  ÍSAT2008 í stað ÍSAT1995. Engar efnisbreytingar verða á gjaldskyldugrunni að öðru leyti.
Gert er ráð fyrir að breytingin  öðlist þegar gildi við birtingu laganna og komi til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið 2009 vegna rekstrar á árinu  2008.

Sjá frumvarp.