Meðfylgjandi er frumvarp til laga um stofnun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja.
 Með frumvarpinu þessu er lagt til að   fjármálaráðherra geti stofnað eignaumsýslufélag sem  sjái um endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja sem komin eru í rekstrarerfiðleika en eru talin skipta miklu máli fyrir íslenskt samfélag.Þannig  verði áframhaldandi starfsemi þeirra tryggð.Skal félaginu heimilt að kaupa eignarhluti í  atvinnufyrirtækjum sem þarfnast endurskipulagningar og eru komin í eigu ríkisbanka eða annarra fjármálafyrirtækja í þeim tilgangi að endurskipuleggja fyrirtækin bæði fjárhags- og rekstrarlega, og að því loknu sjá um sölu fyrirtækjanna.

Sjá frumvarp.

Frumvarp til laga um breytingá lögum um tekjuskatt. Hækkun vaxtabóta um 25 % 2009, vegna vaxtagreiðslna ársins 2008.

Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum fylgir hér með. Það hefur að geyma tillögur að nýju ákvæði til bráðabirgða í tekjuskattslögum.  Samkvæmt því eru viðmiðunarfjárhæðir til útreiknings vaxtabóta ársins 2009 vegna greiðslna vaxta á árinu 2008 hækka verulega. Einnig hækka bæturnar sjálfar. Samkvæmt þessu breytast ekki grunnfjárhæðir sem slíkar en hinar hærri tölur eru til viðmiðunar nú í sumar.

Frumvarpið gerir ráð fyrir gildistöku þegar við  birtingu  og í athugasemdum  kemur fram  berum orðum að það gildi við næstu álagningu og útreikning vaxtabóta.

Sjá frumvarp. 

Meðfylgjandi er ítarlegt frumvarp til nýrra  stofnlaga um listamannalaun.
Frumvarpið varðar lítt skattskyldu eða skattákvörðun.
Þó segir í frumvarpinu að litið sé  svo á að svo kölluð starfslaun skv. frumvarpinu sem verktakagreiðslu. Þannig beri starfslaunaþeginn sjálfur ábyrgð á að standa skil á lögbundnum gjöldum samkvæmt þeim reglum sem gilda um verktakagreiðslur. Er því fellt niður ákvæði gildandi laga um að greiðslur væru  „að viðbættu 6% álagi" . Nú verða  öll launatengd gjöld eru innifalin í ofangreindum verktakagreiðslum. Einnig er felldur niður orðsliðurinn :„Þau skulu eiga kost á aðild að Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda" þar sem hver og einn listamaður getur nú ákveðið hvernig hann ávaxtar lífeyrisgreiðslur sínar.
Tekið er fram í frumvarpinu að starfslaun eru veitt til listamannsins sjálfs . Skulu þau greidd á kennitölu viðkomandi. Á síðustu árum mun hafa  færst í vöxt að listamenn stofni einkahlutafélag um starfsemi sína . Munu  ýmsir hafa farið þess á leit að fá starfslaunin greidd á kennitölu einkahlutafélagsins. Slíkum beiðnum mun hafa verið hafnað til þessa . Er forsendan sú  að verið sé að veita sjálfum listamanninum starfslaun en ekki fyrirtæki.   Er ákvæðið sett til að taka af vafa í þessu efni

Fyrirmæli um úthlutun samkvæmt frumvarpinu koma til framkvæmda á tekjuárinu 2010.

Sjá frumvap.

Lög um breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, og lögum um tekjuskatt. ------ Útborgun innstæðu séreignarsparnaðar 01.03.09 til 01.10.10. Iðgjaldsfrádráttur hækkar í 6% f o m

Meðfylgjandi eru óbirt og enn ónúmeruð lög um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum nr. 45/1987,um staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum nr. 90/2003,um tekjuskatt, með síðari breytingum.

Sjá lög.

Lög um breyting á lögum um virðisaukaskatt. 100% endurgreiðsla VSK vegna vinnu á b.stað og við hönnun og eftirlit við íbúðir, tómstundahús og op. byggingar.

Meðfylgjandi eru nýsamþykkt en enn óbirt og ónúmeruð lög um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.
Heimila þau  á tímabilinu 1. mars 2009 til 1. janúar 2011 að endurgreiða byggjendum íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis 100% þess virðisaukaskatts sem þeir hafa greitt af vinnu manna á byggingarstað, hönnun ofl. Heimildin tekur einnig til allra bygginga sveitarfélaga.
Lögin taka gildi við birtingu þeirra og munu gilda um reikninga sem gefnir hafa verið út eða gefnir verða út eftir frá og með 1.mars síðast liðnum.

Sjá lög.

Tvennframhaldsnefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, og lögum um tekjuskatt. (Útborgun sérignasparnaðar).

Meðfylgjandi eru  framhaldsnefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, og lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Annað er frá meiri hluta efnahags- og skattanefndar. Hitt er frá minni hlutanum ásamt áður gerðri breytingartillögu hans.

Sjá álit.

Meðfylgjandi er frumvarp til laga um heimild til samninga um álver í Helguvík. Í  4.grein frumvarpsins er fjallað um skattamál Norðuráls ehf sem væntanlegs rekstraaðila. Eru þau á nokkurn hátt háð öðrum reglum en almennt gildir um fyrirtæki.
Í heildina tekið er samt  gert  ráð fyrir að  almennar skattareglur skuli gilda um starfsemi álversins í Helguvík.  Nokkur frávik eru þó þar frá.  Svipar þeim til reglna sem gilda um  álbræðslu á Grundartanga og  í Reyðarfirði.   Þó eru þau nokkru minni í þessu frumvarpi.

Sjá frumvarp.

Fimmtudaginn 5. mars var tekið í notkun nýtt skattalagasafn - www.rsk.is/skattalagasafn.  Þar er að finna heildarsafn gildandi laga, reglugerða, reglna o.fl. er varða beina og óbeina skatta, álagningu opinberra gjalda, ársreikninga, bókhald o.fl.  Lagasafninu er skipt upp í samræmi við útgefnar bækur, í fyrsta lagi tekjuskatt, í öðru lagi virðisaukskatt, vörugjöld og bifreiðaskatta og í þriðja lagi ársreikninga og bókhald. Einnig er hægt að skoða skattalagasafnið í heild sinni.

Vinsamlega athugið
Í eldra skattalagasafni var að finna lög fyrir eldri álagningar (t.d. lög 90/2003 vegna álagningar 2008, 2007, 2006, 2005...).  Ekki er búið að opna fyrir þessa virkni enn sem komið er en þessi virkni verður komin í skattalagasafnið eftir um 10 daga (fyrir 20. mars nk.)

Meðfylgjandi er nefndarálit og breytingartillögur um frv. til l. um breyt. á l.  um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða ofl. um útborgun úr lífeyrissjóðum oþh.
Að fram farinni athugun  leggur meiri hluti þingnefndar til nokkrar breytingar á frumvarpinu.

Sjá breytingartillögu.

Sjá nefndarálit.

Breytingartillaga ognefndarálit við frv. till. um breyt. á l.um virðisaukaskatt.--- 100% endurgreiðsla- Frá efnahags- og skattanefnd.--. Íbúðir og núna líka frístundahús -- önnur hús einnig ef í eigu sveitarfél. --- vinnaarkitekta,verkfræð.ofl.

Í frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi er lagt til að hlutfall endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna íbúðarhúsnæðis  hækki tímabundið í 100% .
Málið hefur nú verið afgreitt sbr. meðfylgjandi þskj. úr þingnefnd með breytingum.

Sjá breytingartillögu.

Sjá nefndarálit.