Úrskurður nr. 152/2018 
Aðflutningsgjöld
Tollflokkun
JurtaolíaDeild var um tollflokkun hörfræolíu. Með hliðsjón af framleiðsluaðferð olíunnar, sem unnin var úr fræjum plöntu án efnafræðilegrar umbreytingar, var fallist á með tollstjóra að olían félli undir tollskrárnúmer 1515.1100 í tollskrá sem línolía og þættir hennar.


Úrskurður nr. 153/2018 
Stimpilgjald 
Gjaldskyldur aðili 
Undanþága frá gjaldskyldu

Kærandi í máli þessu var einkahlutafélag sem var undanþegið gjaldskyldu til stimpilgjalds á grundvelli sérlaga. Kærandi seldi systurfélagi sínu, X ehf., fasteignir á árinu 2018 og í kaupsamningum um eignirnar var kveðið á um að kæranda bæri að greiða gjöld af skjölum vegna þeirra, þar með talið stimpilgjald. Var deilt um það í málinu hvort undanþáguákvæði sérlaga vegna kæranda tæki til stimpilgjalds vegna viðskiptanna. Yfirskattanefnd benti á að eins og aðrar skattaívilnanir, sem kæranda væru veittar með fyrrgreindum sérlögum, væri undanþága laganna vegna stimpilgjalds bundin við kæranda og leysti ekki aðra aðila undan gjaldskyldu. Úrlausn málsins ylti þannig á því hvern telja bæri gjaldskyldan samkvæmt lögum um stimpilgjald vegna sölu fasteignanna, þ.e. kæranda sem seljanda eignanna eða X ehf. sem kaupanda þeirra. Talið var að skýra yrði ákvæði laga um stimpilgjald svo að sá aðili bæri ábyrgð á greiðslu gjaldsins er með skjali öðlaðist eignarráð að hinni yfirfærðu fasteign, þ.e. kaupandi fasteignar í venjulegum fasteignaviðskiptum. Var sú niðurstaða jafnframt talin fá ríkan stuðning af samanburði við ákvæði eldri laga um stimpilgjald. Var X ehf. því talið bera ábyrgð á greiðslu stimpilgjalds vegna viðskiptanna og gæti fyrrgreind undanþága sérlaga vegna kæranda ekki leyst X ehf. undan lögákveðinni gjaldskyldu. Var kröfum kæranda því hafnað.


Úrskurður nr. 154/2018 
Kílómetragjald 
Tímamörk endurákvörðunar

Ríkisskattstjóri endurákvarðaði kílómetragjald kæranda árin 2014-2017 þar sem gjaldið var vanreiknað greind ár vegna skekkju í álestrarskrá ríkisskattstjóra. Yfirskattanefnd taldi að heimild til endurákvörðunar kílómetragjalds næði til vanálagðs gjalds sem rekja mætti til slíkra mistaka í álagningu. Á hinn bóginn var talið að frestur ríkisskattstjóra til endurákvörðunar samkvæmt 3. mgr. 17. gr. laga nr. 87/2004 hefði verið liðinn vegna áranna 2014 og 2015, enda yrði kæranda ekki kennt um vanálagningu kílómetragjalds. Var endurákvörðun ríkisskattstjóra því felld úr gildi að hluta til.


Úrskurður nr. 155/2018 
Rekstrarkostnaður 
Vaxtagjöld 
Lán milli tengdra aðila

Kærandi, sem var einkahlutafélag, mótmælti þeirri ákvörðun ríkisskattstjóra að fella niður í skattskilum félagsins gjaldfærða vexti af skuld við eiganda félagsins, B. Ríkisskattstjóri byggði þá ákvörðun á því að samningar milli kæranda og B um lánveitingar B til félagsins fælu í raun í sér hlutafjárframlag B til kæranda, enda hefði orðið sú þróun í tímans rás að ítrekað hefði verið lengt í lánstíma þannig að ekki hefði komið til endurgreiðslu og engar greiðslur vaxta átt sér stað til B þrátt fyrir gjaldfærslu vaxtanna í skattskilum kæranda. Að virtum skýringum kæranda á ástæðum fyrir lengingu lánstíma, sem lutu að því að forsendur hefðu breyst varðandi getu kæranda til endurgreiðslu, taldi yfirskattanefnd að lánstími í heild sinni væri ekki með þeim hætti að skipt gæti sköpum í málinu. Þá taldi yfirskattanefnd ekki fara á milli mála að vextir af lánunum hefðu verið greiðslukræfir í hendi lánveitanda þótt svo hefði verið frá gengið að vaxtafjárhæðin skyldi jafnóðum endurlánuð kæranda. Ekkert yrði því lagt upp úr þeirri forsendu ríkisskattstjóra að ekki kæmi til skattlagningar vaxtatekna hjá B á sama tíma og kærandi nyti frádráttar vaxtagjalda. Þóttu hinar kærðu ákvarðanir ríkisskattstjóra ekki á nægum rökum reistar og voru þær því felldar niður.